«موسیقی لوری .کمانچه حسن سالم» را در YouTube تماشا کنید
https://youtu.be/ML1hpfcKK7Y

12.02.2018

هدف ما موفقیت شماست 💪
❤ همگام با همه آزمون ها جلو می ریم
❤برنامه ریزی درسی
❤رفع اشکلات و سوالات درسی
🛇قوانین🚫
لینک و ایدی چنل و کانال =ریمو😉
بی ادبی=ریمو😎
پیوی=ریمو😘
کانال👇
@pdfkadeeee

گروه ما👇👇👇
https://t.me/joinchat/HpI-4FH7bFon0wBygZjKlg

12.02.2018

ݐـــــے ۅے...

ݕـــــــے اڋݕـــــــے...

ݦݥݩــــــــــــــــــــــــــــۅع‌‌۷

ݕآ هـــــݦ ڋۅښــٺ ݕاۺـــيـــــــمٓ

ٺآ ڔيݥــــــــــــــــــــــوـ ݧۺے

لینکمون

https://t.me/joinchat/HK6rQEm1OOsEhJ9Ocji5Kw

11.02.2018

tlgrm.in/rahe_movafagiat97

11.02.2018

tgrm.me/rahe_movafagiat97

11.02.2018