Депутаты Сената рассмотрели проект закона по вопросам совершенствования процедур банкротства

https://ehonews.kz/deputaty-senata-rassmotreli-proekt-zakona-po-voprosam-sovershenstvovaniya-protsedur-bankrotstva/

03.12.2019 Telegram